St. John's School

Football Pool Winners

Week#1

1st Place                 $150                    142pts
1525  DLV

2nd Place                  $100                    137pts
1610  DQV

3rd Place                    $75                     134pts
1660  DUV

4th Place                     $50                    133pts
1668  DV&

Low score                    $351                    6pts
2808  HNP

Week#2

1st Place                    $150                  115pts
4523 QZ&

2nd, 3rd, & 4th Place  ($100+$75+$50=$225/3) = $75/each  112pts
2053 EZ&
2378 FZ&
3838 LZ&

Low score                    $35                    12pts
3225 JK#

Week#3

1st & 2nd Place ($150+$100=$250/2) = $125/each 105pts
3518 KO?
3708 LO?

3rd Place                      $75                       104pts
3461 KL?

4 th Place            ($50/2) = $25/each         103pts
3816 LW?
4201 OQ?

Low score           ($35/2) = $17.50/each      27pts
1403 DGJ
1467 DJ#

Week#4

1st Place                      $150                 135pts
4597 RX$

2nd, 3rd, 4th Place    ($100+$75+$50=$225/4) = $56.25 / each                                                     129pts
3752 LR$
3762 LRX
4567 RU$
4574 RUX

Low score                     $35                    16pts
1257 CST

Week#5

1st Place                      $150                   121pts
2695 H?*

2nd & 3rd Place ($100+$75=$175/2) = $87.50 / each 119pts
2786 HM*
3855 M?*

4th Place ($50/6) = $8.33 / each = $10 minimum prize 118pts
0020 ?&* 2691 H&*
2745 HK* 2910 HU*
3455 K?* 4775 U?*

Low score                   $35                          16pts
3379 JT$

Week#6

1st Place                        $150                      110pts
4300 OZ?

2nd Place                       $100                      108pts
3879 MO?

3rd Place                         $75                        107pts
4237 OSZ

4th Place              ($50/3) = $16.67 / each   106pts
3890 MOZ
4179 O?*
4694 SZ?

Week#7

1st ,2nd, & 3rd Place ($150+$100+$75=$325/3) = $108.34 / each 121pts
2824 HO?
2826 HOQ
2833 HOX

4th Place ($50/5) =  $10.00 / each        116pts
2857 HQ?
2864 HQX
2941 HX?
4201 OQ?
4208 OQX

Low score                    $35                       9pts
4697 T#&

Week#8

1st ,2nd, 3rd & 4th Place ($150+$100+$75+$50=$375/4) = $93.75 / each 119pts
0819 BQ&
2855 HQ&
3549 KQ&
4478 QU&

Low score                           $35                       28pts
1257 CST

Week#9

1st Place                    $150                        111pts
1975 ERV
2nd & 3rd Place ($100+$75=$175/2) = $87.50 / each 108pts
1766 EGV
1856 EKV

4th Place           ($50/2) = $25.00 / each           107pts
1956 EQ?
2021 EV?

Low score                       $35                         22pts
1266 CT%

Week#10

1st Place                     $150                       116pts
1525 DLV

2nd Place                   $100                        115pts
3801 LV#

3rd Place                     $75                         113pts
4577 RV#

4th Place         ($50/4) = $12.50 / each      111pts
1364 DEV
1637 DSV
3760 LRV
4261 OV#

Low score                   $35                           24pts
4742 TX%

Week#11

1st Place                     $150                       114pts
2344 FV&

2nd Place                    $100                       113pts
1390 DFV

3rd & 4th Place  ($75+$50=$125/2) =    $62.50 / each 112pts
1668 DV&
2341 FV#

Low score                    $35                           17pts
4026 N

Week#12

1st Place                         $150                      128pts
1666 DV$

2nd Place                       $100                       124pts
1668 DV&

3rd Place                          $75                      123pts
4825 V&$
4th Place $50 121pts
4578 RV$

Low score                         $35                        14pts
0182 AGH

Week#13

1st Place                      $150                    114pts
1825 EJL

2nd & 3rd Place ($100+$75=$175/2) = $87.50 / each 111pts
1878 ELX
3263 JLX

4th Place ($50/7) = $10.00 / each minimum 108pts
1354 DEL 1474 DJL
1780 EHL 1837 EJX
1875 ELU 2726 HJL
3260 JLU

Low score                       $35                      22pts
2605 GS#

 

   

Week#16

1st & 2nd Place ($150+$100=$250/2) = $125.00 / each 117pts
3418 JWY
3628 KWY
3rd & 4th Place ($75+$50=$125/3) = $41.67 / each 114pts
1128 CKW
1304 CWY
3386 JTW
Low score                      $35 1                   8pts
4321 PQ?

Week#17

1st Place                       $150                     124pts
1500 DKQ
2nd Place                      $100                    123pts
3555 KQU
3rd Place                        $75                     122pts
1122 CKQ
4th Place            ($50/2) = $25.00 / each   120pts
3466 KLQ
3558 KQX
Low score                       $35                       26pts
2230 FN?

Loser Ticket Winners
2019-2020

**10 non-winner tickets @ $50, thank you for supporting St. John’s**

10 Football Loser Tickets
(Payout is $50 each)

Code #          Ticket #

RY&                4607
ETZ                 2004
QRY                4448
DNO               1555
JOU                 3314
GM$                2507
AKV                   286
CFH                   998
CFW                1013
MPV                 3902